Medlemsbetingelser for CPH Advantage

Gældende pr. 4. december 2015

 1. Definitioner 

CPH: Københavns Lufthavne A/S, CVR nr. 147007204, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup. Mail: cphadvantage@cph.dk

CPH Advantage: Fordelsprogram udbudt af CPH som tilbyder Medlemmer optjening af Bonuspoint hos Forretningerne, CPH Parkering og CPH Lounge. Optjente Bonuspoint kan anvendes i Forretningerne, dog ikke ved CPH Parkering og CPH Lounge. Derudover kan der tilbydes forskellige fordele ved køb hos samarbejdspartnere i CPH Advantage.

CPH eCommerce: CPH's ehandelsportal, hvor der kan reserveres varer fra visse Forretninger.

Forretningerne: På nuværende tidspunkt Taxfree butikkerne og visse butikker, restauranter og barer mv. i CASC.

CPH Parkering: Parkering i Københavns Lufthavn.

CPH Lounge: CPH Lounge i Københavns Lufthavn.

CASC: Copenhagen Airport Shopping Center. Betegnelsen dækker over terminalområdet i Københavns Lufthavn, både airside, landside, indendørs og udendørs.

Medlemmer: Fysiske personer tilmeldt CPH Advantage.

Medlemskort: Medlemmets personlige kort. Kortet udgøres af en app til smartphones, tablets og lignende og indeholder en QR-kode, som kan scannes og identificere Medlemmet. Medlemmet modtager også sin QR kode i e-mails sendt fra CPH Advantage.

Medlemssiden: www.advantage.cph.dk

Medlemsår: Medlemsåret begynder den 1. i den kalendermåned, hvor Medlemmet tilmelder sig CPH Advantage og omfatter tillige de efterfølgende 11 kalendermåneder.

Bonuspoint: Fællesbetegnelse for Basispoint og Tillægspoint.

Basispoint: Bonuspoint, der optjenes pr. købstransaktion ud fra medlemsniveau.

Tillægspoint: Bonuspoint, der optjenes ved kampagner.

Bonusbank: System hvori Medlemmets konto administreres. Her kan Medlemmet bl.a. følge med i ændringer i optjente og anvendte Bonuspoint.

2. Tilmelding og udmelding.

For at blive Medlem skal personen være fyldt 18 år ved tilmelding.

Der opkræves ikke gebyr eller anden betaling for medlemsskab af CPH Advantage.

Tilmelding kan ske på 3 måder.

2.1 Fysisk tilmelding ved kampagner
Ved fysisk tilmelding udfylder ansøgeren en tilmeldingsblanket med sin e-mailadresse. Ansøgeren modtager herefter en e-mail fra CPH med login til Medlemssiden. Når ansøgeren har udfyldt tilmeldingen på Medlemssiden, herunder accepteret disse medlemsbetingelser, er ansøgeren medlem af CPH Advantage. Medlemmet kan herefter ved login i app registrere sig og aktivere sit Medlemskort. Medlemmet modtager også sin personlige QR kode i e-mails sendt fra CPH Advantage.

2.2 Online tilmelding
Ved online tilmelding udfylder ansøgeren tilmeldingen på Medlemssiden. Når ansøgeren har udfyldt tilmeldingen på Medlemssiden, herunder accepteret disse medlemsbetingelser og aktiveret medlemsskabet ved at klikke på det fremsendte link i Medlemmets mail, er ansøgeren Medlem af CPH Advantage. Medlemmet kan herefter ved login i app registrere sig og aktivere sit Medlemskort. Medlemmet modtager også sin personlige QR kode i e-mails sendt fra CPH Advantage.

2.3 Mobil tilmelding
Ansøgeren kan tilmelde sig CPH Advantage igennem CPH App. Her udfyldes de anførte oplysninger, hvorefter ansøgeren accepterer disse medlemsbetingelser. Medlemsskabet aktiveres herefter ved at klikke på et aktiveringslink. Medlemmet kan herefter ved login i app registrere sig og aktivere sit Medlemskort. Medlemmet modtager også sin personlige QR kode i e-mails sendt fra CPH Advantage.

2.4. Udmeldelse og opsigelse
Medlemmer kan til enhver tid uden varsel melde sig ud af CPH Advantage ved skriftlig meddelelse til CPH.

Såfremt Medlemmet benytter sin ret til at tilbagekalde sit samtykke vedrørende behandling af personoplysninger, jf. pkt. 6, sidestilles dette med udmeldelse af CPH Advantage.

Ligeledes kan CPH opsige Medlemmets medlemskab uden varsel og uden begrundelse ved skriftlig eller elektronisk meddelelse til Medlemmet.

3. Bonus

3.1 Optjening og anvendelse af Bonuspoint
Medlemmer optjener Bonuspoint på køb i Forretningerne, CPH Parkering og CPH Lounge, herunder via CPH eCommerce og apps udstedt af CPH, ved fremvisning og registrering af Medlemskort.

Medlemmet kan anvende de optjente Bonuspoint til hel eller delvis betaling i forbindelse med køb i Forretningerne ved fremvisning og registrering af Medlemskort.

3.1.1 Optjening af Bonuspoint
Medlemmet kan optjene to slags Bonuspoint, hhv. Basispoint og Tillægspoint.

Basispoint optjenes på alle købstransaktioner, jf. pkt. 3.1. Der optjenes Basispoint for hele købstransaktionens købspris, bortset fra den del af købstransaktionen, der betales med Bonuspoint. 

Tillægspoint optjenes ved kampagner, beregnet ud fra hele købstransaktionens pris.

På Medlemmets konto i Bonusbanken anføres de optjente Bonuspoint. Bonuspoint optjent ved køb af varer fra Forretningerne  indsættes på Medlemmets CPH Advantage konto senest 24 timer efter købet. Bonuspoint optjent ved køb af CPH parkering og køb af indgang til CPH Lounge indsættes på Medlemmets CPH Advantage konto senest 24 timer efter udnyttelsesdagen, dvs. dagen hvorpå Medlemmet kan benytte sin bestilte tjeneste. I det omfang et Medlem udnytter sin fortrydelsesret efter købet, sker der tilbageførsel af evt. optjente og anvendte Bonuspoint.

3.1.2 Medlemsniveau, Basispoint og Medlemsår
I CPH Advantage er der 3 forskellige medlemsniveauer; CPH Advantage Basic, Plus og Premium. Medlemsniveauer beror på Medlemmets akkumulerede køb i Medlemsåret.

Optjening af Basispoint afhænger af Medlemmets medlemsniveau på tidspunktet for købet.

Beregningen foregår efter følgende kriterier:

Status 
i CPH Advantage

Bonuspoint ved køb for DKK 1.000

CPH Advantage Basic

1.000 point

CPH Advantage Plus

1.500 point

CPH Advantage Premium

2.000 point

Ved køb mellem 0 – 1.999 DKK i et Medlemsår tildeles Medlemmet CPH Advantage Basic.

Ved køb for mere end 2.000 DKK men for mindre end 10.000 DKK i et Medlemsår, tildeles Medlemmet CPH Advantage Plus.

Ved køb for mere end 10.000 DKK i et Medlemsår, tildeles Medlemmet CPH Advantage Premium.

Avancement til et højere medlemsniveau sker på det tidspunkt, hvor Medlemmets samlede køb i Medlemsåret overstiger de anførte tærskelværdier.

Medlemmet viderefører sin medlemsstatus til det efterfølgende Medlemsår. Medlemmets status bliver herefter opgjort ved udløbet af hvert Medlemsår på baggrund af købet i det forudgående Medlemsår. 

Hvert Bonuspoint har en værdi på 1,5 øre. Således får Medlemmer tilskrevet Basispoint svarende til følgende:

CPH Advantage Basic: 1,5 % af købet

CPH Advantage Plus: 2,25 % af købet

CPH Advantage Premium: 3 % af købet

3.1.3 Særlig velkomst
Som en særlig velkomst får et nyt Medlem i indmeldingsmåneden og de efterfølgende 2 måneder mulighed for at avancere hurtigere i medlemsniveau. Såfremt Medlemmet i indmeldelsesmåneden og / eller i de 2 efterfølgende kalendermåneder samlet køber for mindst 500,- kr., avancerer Medlemmet til CPH Advantage Plus. Køber Medlemmet i samme periode for mere end 2.500,- kr., avancerer Medlemmet til CPH Advantage Premium. Det således opnåede medlemsniveau bevares i det første Medlemsår og andet Medlemsår uanset omfanget af køb i resten af det første og andet Medlemsår. Ved påbegyndelse af det tredje Medlemsår vil medlemsniveauet bero på købet i det andet Medlemsår.

3.1.4 Tillægspoint
CPH kan ved indmeldelsen eller på ethvert andet tidspunkt i Medlemsåret tilbyde særlige fordelagtige muligheder for at optjene Bonuspoint. Denne form for Bonuspoint kaldes Tillægspoint. CPH har dog ikke nogen forpligtelser hertil. Oplysninger herom kan findes på Medlemssiden. Tillægspoint indgår ikke ved beregningen af medlemsniveau.

3.2 Bonusbank
Medlemmet kan til enhver tid på sin brugerprofil se antallet af opsparede Bonuspoint på Medlemmets personlige konto. Medlemmet kan endvidere se historik for opsparing og anvendelse af Bonuspoint.

3.3 Anvendelse af optjente Bonuspoint
Optjente Bonuspoint kan anvendes til køb af varer i Forretningerne ved fremvisning og registrering af Medlemskort, herunder via reservation på CPH eCommerce og apps. 

Ved brug af optjente Bonuspoint reduceres Medlemmets konto i Bonusbanken med det antal point, der svarer til prisen for købstransaktionen, såfremt købstransaktionens fulde pris betales med Bonuspoint. Betales kun en del af købstransaktionens pris med Bonuspoint reduceres Medlemmets konto i Bonusbanken med det antal point, der svarer til den del af prisen, som betales med Bonuspoint, og den resterende del af købstransaktionens pris betales på anden måde, fx ved betalingskort eller kontanter.

Ønsker Medlemmet at anvende sine Bonuspoint, skal dette angives ved bestilling af varer på CPH eCommerce, i app eller til kassemedarbejderen ved betaling af varerne i en af Forretningerne i Københavns Lufthavn ved fremvisning og registrering af Medlemskort.

Enkelte varer kan være undtaget fra betaling med Bonuspoint, således at betaling alene er mulig udelukkende med almindelige betalingsmidler.  

Såfremt Forretningerne er tilknyttet flere bonus-, rabat- eller loyalitetskoncepter, kan Forretningerne afvise Medlemmet fra at kombinere sådanne koncepter. Forretningerne kan således bestemme, at alene CPH Advantage eller et af de øvrige koncepter kan anvendes til optjening af Bonuspoint/rabat på et køb og/eller betaling med optjente Bonuspoint mv.

I tilfælde af, at enkelte varer ikke kan leveres, og købstransaktionens pris derved bliver mindre end værdien af de anvendte Bonuspoint, reduceres eventuelt anvendte Bonuspoint tilsvarende. 

Såfremt Medlemmet ikke afhenter reserverede varer, annulleres ordren og eventuelle reserverede Bonuspoint hertil tilbageføres til Medlemmets bonuskonto.

3.4 Udløb af Bonuspoint
Optjente Bonuspoint udløber 3 år fra optjeningstidspunktet. Ved anvendelse af Bonuspoint anvendes de tidligst optjente Bonuspoint automatisk forud for senere optjente Bonuspoint.

Ved ophør af medlemskab af CPH Advantage bortfalder og fortabes Medlemmets ret til at anvende Bonuspoint, uanset årsag. 

4. Tilknyttede fordele ved CPH Advantage

4.1 Bestilling af udvalgte tjenester

Medlemmer kan via Medlemssiden og CPH eCommerce købe adgang til følgende tjenester:

•CPH Lounge

•CPH Parkering

Tjenesterne kan betales med betalingskort.

For brugen af disse tjenester gælder særlige vilkår, foruden disse medlemsbetingelser. Disse vilkår fremgår af bestillingsprocessen.

4.2 Reservation af varer i CPH eCommerce
Medlemmet har via Medlemssiden adgang til CPH eCommerce, hvor der kan reserveres varer til senere afhentning og betaling i de respektive Forretningers lokaler i CASC.

Medlemmet bliver ikke økonomisk eller på anden måde forpligtet ved reservationen. Efter reservation kan varen ses, købes og betales i de respektive Forretningers lokaler i CASC.

4.3 Partnere
Medlemmet kan desuden få adgang til yderligere fordele hos CPH og dennes samarbejdspartnere. Information om Partnere kan findes på Medlemssiden.

For brugen af disse tjenester kan gælde særlige vilkår. Sådanne vilkår findes på Medlemssiden.

4.4 Adgang til fordele i CASC
Medlemmet har adgang til fordele hos udvalgte Forretninger i Københavns Lufthavn. Dette kan f.eks. være i form af rabatter, opgradering eller specielle tilbud. Information om disse kan findes på Medlemssiden. 

For brugen af disse tjenester kan gælde særlige vilkår, foruden disse medlemsbetingelser. Sådanne vilkår findes på Medlemssiden. 

4.5 Ændringer af tilknyttede fordele
CPH kan til enhver tid ændre udbuddet af fordele, varer og tjenester for Medlemmerne uden varsel. De til enhver tid gældende fordele kan ses på Medlemssiden.

5. Sikkerhed

CPH iagttager sammen med Forretningerne og andre samarbejdspartnere, at persondataloven og anden relevant lovgivning overholdes med henblik på at beskytte Medlemmet. 

Medlemmet opfordres til at sikre, at tredjemand ikke har adgang til brug af Medlemskortet, herunder sikre, at password ikke er tilgængeligt. Opbevares password på en eller anden form for varigt medium, anbefales det, at tredjemand ikke har adgang hertil.

Har Medlemmet mistanke om tredjemands uretmæssige brug af Medlemskortet, skal der straks gives meddelelse til CPH herom på cphadvantage@cph.dk eller telefon 32 31 36 60.

5.1 Hæftelse for misbrug

5.1.1 Medlemskortet og Medlemssiden

Medlemmet hæfter fuldt ud for andres uautoriserede brug af Medlemskortet og Medlemssiden

Dog hæfter CPH for uautoriseret brug, der sker 48 timer efter CPHs modtagelse af meddelelse fra Medlemmet om bortkomst, tyveri eller anden uberettiget tilegnelse eller anvendelse af Medlemskortet og Medlemssiden.

CPH kan kræve nærmere oplysninger om omstændighederne ved den uautoriserede brug, f.eks. kopi af politianmeldelser m.v. 

6. Samtykke til brug af købsadfærd og andre personoplysninger i markedsføringsmæssig henseende

6.1 Samtykke til anvendelse af præferenceoplysninger, købsadfærd og browsing-adfærd i markedsføringsmæssig henseende.
Medlemmet giver ved sin tilmelding til CPH Advantage samtykke til, at CPH kan registrere, lagre og anvende informationer om Medlemmets afgivne præferenceoplysninger, om Medlemmets købsadfærd og browsing-adfærd i markedsføringsmæssig henseende. Herved forstås, at CPH på baggrund af i) Medlemmets adfærd i såvel købstransaktioner som i adfærden på CPH eCommerce samt ii) de af Medlemmet afgivne personoplysninger, kan anvende disse personoplysninger til at udsende målrettet og for Medlemmet relevant markedsføringsmateriale i form af tilbud, kampagner, konkurrencer, nye produkter og lignende. 

Samtykket gælder såvel for markedsføring af CPH’s egne produkter som markedsføring af varer og tjenesteydelser fra de til enhver tid værende forretninger, spisesteder og barer i CASC, evt. samarbejdspartnere og fra de til enhver tid fra Københavns Lufthavn opererende flyselskaber. På følgende link ses en oversigt over forretningerne, spisestederne og barerne i CASC:   

https://shop.cph.dk/shopfinder/#shop

og 

https://shop.cph.dk/shopfinder/#foodandbeverage

På følgende link ses en oversigt overpartnere:

https://advantage.cph.dk/da/om-os/Sider/Gode-tilbud-og-rabatter.aspx

På følgende link ses en oversigt over de fra Københavns Lufthavn opererende flyselskaber: https://www.cph.dk/flyinfo/flyselskaber/  

6.2. Præferenceoplysninger
I det omfang Medlemmet ved tilmeldingen eller på et senere tidspunkt har afkrydset særlige produktområder, som Medlemmet har interesse for, giver Medlemmet sit samtykke til, at CPH kan anvende disse personoplysninger i overensstemmelse med pkt. 6.1.

6.3 Købsadfærd
I forbindelse med gennemførelsen af en købstransaktion, registrerer og lagrer CPH generelle informationer om Medlemmet og transaktionen med henblik på dennes gennemførelse, tildeling af Bonuspoint og til anvendelse i profilering og markedsføring målrettet Medlemmet.

6.4 Browsingadfærd
CPH registrerer informationer om Medlemmets elektroniske adfærd. Dette foregår såvel på IP adressen som via cookies  og i apps. Oplysningerne anvendes bl.a. til profilering og målrettet markedsføring over for Medlemmet. Læs mere om CPH's indsamling og anvendelse af personoplysninger i vores politik for Beskyttelse af Persondata.

7. CPH's status

CPH er udelukkende aftalepart ved indgåelse af aftaler om parkering og lounge. Alle andre varer og tjenesteydelser, der måtte blive udbudt til Medlemmerne udbydes af tredjemand og CPH er i denne sammenhæng alene formidler af CPH Advantage. Det er således alene den pågældende udbyder af varen/tjenesteydelsen, der er ansvarlig for den solgte vare/tjenesteydelse og eventuelle fejl og mangler herved, eller anden form for misligholdelse.  

Der henvises i den forbindelse til de enkelte Forretningers vilkår herfor. Forespørgsler, reklamationer og andre henvendelser vedrørende varer og tjenesteydelser kan alene rettes direkte til den Forretning, der udbyder den relevante vare eller tjenesteydelse. Ej heller ved flytning eller lukning af en Forretning, eller ved Forretningens fejlagtige håndtering af forhold vedr. CPH Advantage kan CPH pådrage sig et ansvar.

8. Overdragelse af rettigheder

Medlemmets rettigheder og forpligtelser som Medlem, kan ikke overdrages til andre uden CPH's forudgående, skriftlige samtykke. 

CPH kan overdrage rettigheder og forpligtelser i forhold til Medlemmet til enhver tredjemand uden samtykke fra Medlemmet. Sker der en sådan overdragelse, accepterer Medlemmet, at kundeinformationer, personlige oplysninger samt oplysninger om indkøb videregives til vedkommende, der overtager og/eller indtræder i CPH's rettigheder og forpligtelser.

9. Ændringer af medlemsbetingelserne

CPH kan når som helst ændre medlemsbetingelserne og CPH Advantage-konceptet med et rimeligt varsel. Et varsel på 14 dage er altid et rimeligt varsel.

Besked om ændringer vil blive givet direkte til Medlemmet, f.eks. pr. brev eller email. Medlemmet bærer selv ansvaret for, at Medlemmet ikke modtager meddelelse om ændringer, hvis Medlemmet ikke har meddelt email- eller adresseændring til CPH.

En ændring af medlemsbetingelserne anses som vedtaget, medmindre Medlemmet inden datoen for ikrafttræden har meddelt CPH, at Medlemmet ikke ønsker at være bundet af de nye medlemsbetingelser.

Ved meddelelse om at Medlemmet ikke ønsker at være bundet af de nye medlemsbetingelser, vil medlemsskabet anses som ophørt ved tidspunktet for CPHs modtagelse af meddelelsen. 

10. Tvister - lovvalg - præceptive regler

Tvister mellem et Medlem og CPH kan afgøres efter dansk ret ved CPH's hjemting.

Medlemsbetingelserne fratager ikke Medlemmer, der er forbrugere, rettigheder iht. præceptive regler.

11. Kundeservice

På CPH Advantage portalen har et Medlem adgang til personlige oplysninger om egen status, køb, opsparing, anvendelse af Bonuspoint, saldo for optjente Bonuspoint mv. samt en række andre relevante oplysninger.

Såfremt et Medlem har spørgsmål eller mener, at der eksempelvis ikke er tilskrevet korrekte Bonuspoint ved en købstransaktion på eCommerce etc., så bedes Medlemmet rette henvendelse til CPH Advantage Kundeservice.

CPH Advantage Kundeservice kan kontaktes på e-mail: cphadvantage@cph.dk eller på telefon 32 31 36 60. Ved henvendelse bedes CPH Advantage Medlemsnummer oplyst.

Start Live Support